Pověření k rybolovu (povolenka)

Pověření k rybolovu je vydáváno ve 4 variantách:

  cena 
Třicetidocházkové 4 000 Kč
Sedmidocházkové 2 000 Kč
Třídocházkové 1 500 Kč
Docházkové (jednodenní) 600 Kč

(1, 3, 7 nebo 30 libovolně zvolených docházek v daném kalendářním roce)

Žádost o Pověření k rybolovu zasílejte e-mailem na adresu rybarstvi@pmo.cz.

Náležitosti žádosti

Žádost o Pověření k rybolovu
jméno:
příjmení:
adresa trvalého bydliště včetně PSČ:
korespondenční adresa: (neshoduje-li se s adresou trvalého bydliště)
datum narození:
mobilní telefon:
e-mail:
požadovaná varianta Pověření k rybolovu: 
pokuta 500 Kč za nevrácený sumář: (nebyl-li vrácen)

Zasláním žádosti uděluje žadatel správci (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely rekreačního rybolovu. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro Pověření k rybolovu v podmínkách Povodí Moravy, s.p. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

V případě nevrácení všech dosud vydaných Pověření k rybolovu, včetně vyplněných sumářů, uvede žadatel v řádku „pokuta…“ „ano“ a zaslanou platbu za Pověření k rybolovu navýší o 500 Kč.

Platnost vydaných Pověření k rybolovu je od data vydání do konce daného kalendářního roku. Převod docházek do následujícího roku nebo na jiného lovícího není možný. Samotný rybolov je podmíněn rezervací konkrétního termínu rybolovu v rezervačním sytému – viz níže.

Současně s odesláním žádosti je nutné zaslat platbu v příslušné výši na účet Povodí Moravy, s.p. č. 120002-7400621/0710. Jako variabilní symbol uveďte své datum narození ve tvaru den, měsíc, rok (např. 06011977) a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Bez těchto náležitostí nemusí být platba správně identifikována.

Po přijetí platby bude do 3 pracovních dnů žadateli založen účet, nahráno předplacené množství docházek a doručena výzva k zadání hesla do rezervačního systému Reservanto. Heslo si každý žadatel zadává sám, slouží k zarezervování termínu rybolovu. Výzva pro zadání hesla bude zasílána novým žadatelům do 3 pracovních dnů od přijetí platby. V případě opakovaného zájmu o Pověření k RL zůstává zadané heslo i zákaznický účet zachován. Ve všech případech, tedy i při opakovaném vydávání Pověření k RL, je nutné zaslat písemnou žádost. Každý žadatel musí uvést svůj e-mail, tzn. nelze použít stejný e-mail pro více lovících. V případě změn (např. e-mailu, tel. čísla apod.) je nutné v žádosti změnu zvýraznit.

Současně s nahráním předplaceného množství docházek bude žadateli zasláno Pověření k rybolovu (docházkové – jednodenní e-mailem, vícedocházkové poštou s dodejkou) a Pravidla rybolovu. Docházkové – jednodenní Pověření k rybolovu je žadatel povinen vytisknout a mít jej při rybolovu u sebe, podobně jako vícedocházkové Pověření k rybolovu. Při plánování termínu rybolovu je proto nutné počítat s určitou časovou prodlevou (od podání žádosti po obdržení Pověření k rybolovu).

Po převzetí Pověření k rybolovu, nejpozději však před započetím rybolovu, je lovící povinen seznámit se s Pravidly rybolovu, což potvrdí svým podpisem v prohlášení lovícího na titulní straně obdrženého Pověření k rybolovu.

Rybolov je provozován na základě povinné registrace, resp. rezervace, kdy je u všech variant Pověření k rybolovu nutné na těchto stránkách před každou docházkou nebo před několika po sobě jdoucími docházkami provést rezervaci termínu (ů) lovu na konkrétní nádrži. Lov je umožněn pouze na jedné nádrži v jednom kalendářním dni. Rezervaci i její případné zrušení je nutné provést nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícímu plánovanému dni rybolovu. Pozdější zrušení rezervace není možné, docházka bude považována za vyčerpanou. Lov bez rezervace bude považován za porušení Pravidel rybolovu s okamžitým odebráním Pověření k rybolovu.